Изберете категория

КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДМЕТИ С МАТЕРИАЛИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ „АЛБЕДО НОВА“ ООД

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 17.03.2016 - 20.09.2016

ОРГАНИЗАТОР: „АЛБЕДО НОВА“ ООД, ЕИК 202511593, седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Б. опълчение № 1, вх Б, ет 8, ап 47

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: В конкурса могат да вземат участие всички клиенти на Организатора (физически лица, които към датата на своята регистрация за участие са навършили 18 години), закупили продукти в периода (17.03.2016 - 01.09.2016)

В Конкурса не могат да участват Служители на „АЛБЕДО НОВА“ ООД, в качеството на Организатор на конкурса, както и членовете на техните семейства.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КОНКУРСА: Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България съгласно тук посочените правила. Наградите се връчват на територията на Република България.

НАГРАДЕН ФОНД: 6 НАГРАДИ ПО 100 ЛЕВА и 3 НАГРАДИ ПО 50 ЛВ

Категория 1: БИЖУТА-1 награда от 100лв и 1 награда от 50 лв

Категория 2: СУВЕНИРИ-1награда от 100 лв и 1 награда от 50 лв

Категория 3: ПАНА, КАРТИНИ- 1 награда от 100 лв и една награда от 50 лв

Категория 4: ДРУГИ: 3 награди по 100 лв

МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА

ПРАВИЛАТА СА ЕДНАКВИ ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

  1. Всеки клиент, който закупи продукт от АЛБЕДО НОВА ООД, гр. Стара Загора в периода 17.03.2016 - 01.09.2016  и се регистрира на електронната ни поща e-mail: albedonova@abv.bg като посочи име, населено място, телефон за връзка и категорията, в която участва. Крайната дата за регистрация е до 01.09.2016. С регистрацията си за Конкурса всеки участник се съгласява с настоящите Пълни условия за провеждане на Конкурса.

2.      В изработване на предметите трябва да участва поне една от стоките, които АЛБЕДО ООД, гр. Стара Загора  продава на българския пазар  (бои, смоли, лакове, пигменти и др.)

3.      Поръчки за закупуване на материали се приемат чрез Формите за поръчка в електронните ни магазини: www.luminofor.albedo.bg и www.sveteshtiboi.albedo.bg или на e-mail: albedonova@abv.bg

  1. Всеки участник може да участва в колкото категории избере, но само с по един предмет в категория.
  2. Всеки участник предоставя на Организатора снимки на изделието, които ще бъдат публикувани във Facebook страницата https://www.facebook.com/albedonova на Организатора. Всяка снимка на изработените предмети събира гласове в периода до 20.09.2016 г. чрез гласуване в страницата ни във Facebook https://www.facebook.com/albedonova. Снимките следва да са придружени  от Декларация за авторство на участника с трите му имена, телефон и адрес-текст свободен.
  3. С регистрацията си за участие, Участниците се съгласяват, че „АЛБЕДО НОВА“ ООД в качеството си на добросъвестен търговец има правото да разпространява предоставените от Участника снимки с рекламна цел, както и където намери за добре, както и че за срока на конкурса единствено „АЛБЕДО НОВА“ ООД ще има изключителното право да разпространява същите.
  4. Организаторът има право да не публикува снимки в сайта си, които смята  за нецензурни, неприлични, подронващи имиджа и авторитета на Организатора или неподходящи по какъвто и да било друг начин.
  5. Организаторът не носи отговорност за правата върху интелектуална собственост и произхода на изпращаните проекти. При установяване на злоупотреби и нарушаване на авторско право или друг вид  права на трети лица върху проекта или част от същия, Участникът ще бъде дисквалифициран и ще носи отговорност съгласно действащото законодателство в областта на авторското право;
  6. С приемането на настоящите условия, всеки Участник декларира и гарантира, че подаденият от него проект, както и всички елементи от него са авторски, проектът не копира или напомня съществуващи лога, както и че трети лица не притежават права на интелектуална собственост или други противопоставими права върху проекта. Участникът носи имуществена и неимуществена отговорност, в случай, че проектът е чужда интелектуална собственост или върху него съществуват други противопоставими права

 

Всички участници ще могат в деня на награждаването да изложат изработените от тях предмети в гр. Стара Загора в къщата на арх. Христо Димов (ул. „Сава Силов“ № 37) с любезното съдействие на Сдружение за съвременно изкуство и култура „Различният поглед“.

ОЦЕНЯВАНЕ НА РАБОТИТЕ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Комисия с представители на Сдружение за съвременно изкуство и култура „Различният поглед“ и „АЛБЕДО НОВА“ ООД ще оцени изработените предмети на базата на предоставените снимки и ще определи отличилите се.  Броят на харесванията, които Вашите снимки са събрали във Facebook страницата https://www.facebook.com/albedonova на Организатора, също ще бъде взет под внимание.

Награждаването на победителите ще се извърши в края на месец септември 2016г. в гр. Стара Загора в къщата на арх. Христо Димов (ул. „Сава Силов“ № 37) с любезното съдействие на Сдружение за съвременно изкуство и култура „Различният поглед“ на датата, която Община Стара Загора обяви за Нощ на изкуствата 2016 година.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Отличените участници ще бъдат уведомени лично или по телефона в срок от седем дни от датата на вземането на решение. Оповестяването на печелившите ще се извърши на Facebook страницата ни https://www.facebook.com/albedonova. При невъзможност за осъществяване на контакт с печелившото лице в рамките на 14 дни от датата на вземането на решение, правото за нейното получаване се погасява.

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

Наградите ще бъдат връчени лично на отличилите се участници. За да получи наградата си, съответният печеливш Участник следва да се яви в гр. Стара Загора в Нощта на изкуствата 2016 година, както е обявена от Община Стара Загора.

Получаването на наградите се удостоверява с Грамота.

При отказ да бъде получена наградата, правото за нейното получаване се погасява.

 ЛИЧНИ ДАННИ

Участниците в конкурса  се съгласяват при спечелване на наградата да бъдат обявени като печеливши в електронни и/или печатни медии. Регистрацията за конкурса на електронната поща e-mail: albedonova@abv се счита за такова изрично съгласие. С извършването на регистрация участниците се съгласяват с условията и правилата на конкурса, в това число с предоставянето на техните лични данни при спазване на всички зисквания на Закона за защита на личните данни и по –специално по отношение на следното

-право на достъп до данните

-право на намеса в данните

-право на възражение

 

Всеки участник може да упражни тези свои права като изпрати писмена молба до Организатора, включително за прекратяване обработката на личните данни на молителя, но участието му в конкурса се прекратява, тъй като предоставянето на лични данни е условие за участие в нея. АЛБЕДО НОВА ООД изрично уведомява своите клиенти, че дружеството е регистрирано като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни и няма право да предоставя личните им данни на трети лица без изричното им съгласие.

РАЗНИ

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неточни данни, като например невалиден телефон, непълен или неточен адрес. Организаторът не носи отговорност за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да се регистрират за участие в Конкурса по причини свързани н неизправност на сайта (например прекъсвания на интернет услугата и/или хостинг сървара на сайта, дължащи се на мрежово натоварване по време на интензивен трафик) или на лично неразбиране за начина и изискванията за участие в Конкурса, описани подробно н настоящите правила.

Организаторът не носи отговорност, ако някой участва в Конкурса след края на обявения срок.

При доказана основателна причина като например нарушение на правилата на Конкурса, опит за манипулация и др. Организаторът има право да изключи отделни лица от участие в Конкурса, запазвайки си правото да предприеме и законови действия. В случай на такива ситуации след като наградата е била присъдена на победител, той трябва да върне наградата, както и да възстанови на Организатора направените за това разходи.

В случай на евентуални спорове между Организатора и участниците, същите ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите условия за участие като промените влизат в сила след оповестяването им във Facebook страницата ни https://www.facebook.com/albedonova.

Организаторът не отговаря: а) в случай, че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия Участник и/или негов представител да се яви и получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник и/или негов пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства на непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения.
Организаторите имат право по всяко време да изменят и допълват настоящите Правила.

Настоящите правила влизат в сила от датата на публикуването им на  Facebook страницата ни https://www.facebook.com/albedonova.

Последващи изменения и допълнения на правилата влизат в сила от датата на публикуването им на  Facebook страницата ни https://www.facebook.com/albedonova.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА ПРЕДИ ОБЯВЕНИЯ СРОК

Конкурсът може да бъде прекратен по-рано от обявената дата при появата на събитие с характер на непреодолима сила, съгласно действащото българско законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи  от него причини не е в състояние да продължи настоящия Конкурс, или по едностранно решение на Организатора, в случай че броят на регистрираните участници е по-малък от 20.

Организаторът не носи никаква отговорност за понесените загуби или пропуснатите от участниците  ползи в резултат от такова прекратяване.

Организаторът се задължава да уведоми участниците в Конкурса публично за неговото прекратяване във Facebook страницата си на адрес:  https://www.facebook.com/albedonova.

 

 Конкурсът за изработка на предмети с материали, предлагани от "Албедо НОВА" ООД, се прекратява поради недостатачен брой регистрирани участници! Всички регистрирали се, ще получат поощтрителни награди. Благодарим Ви за участието!