Изберете категория

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

на сайт www.luminofor.albedo.bg

 

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този web сайт! „АЛБЕДО НОВА“ ООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

 

Общи условия

www.luminofor.albedo.bg е уебсайт  за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на „АЛБЕДО НОВА“  ООД.

Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули от „АЛБЕДО НОВА“ ООД.

„АЛБЕДО НОВА“ ООД има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.

При липса на складова наличност от заявената стока „АЛБЕДО НОВА“ ООД в рамките на три работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката „АЛБЕДО НОВА“ ООД не е обвързана от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Договорът с Клиента се счита за сключен след потвърждение от „АЛБЕДО НОВА“ ООД чрез   www.luminofor.albedo.bg на заявката за покупка, попълнена правилно от Клиента.

„АЛБЕДО НОВА“ ООД се задължава след получаване на заявката от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му.

„АЛБЕДО НОВА“ ООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес www.luminofor.albedo.bg.

„АЛБЕДО НОВА“ ООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули с тези, налични на склад.

„АЛБЕДО НОВА“ ООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените, както и промяна в дизайна на продуктите.

Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

 

 Права и задължения на Страните

 

„АЛБЕДО НОВА“ ООД се задължава:

-          да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 3 работни дни;

-          да осигури доставка на заявената и налична стока с куриер в рамките на максимум 3 работни дни след регистриране на банковия превод, извършен от Купувача. Доставката  на територията на България се извърша чрез „ИН ТАЙМ“ ООД и е за сметка на „АЛБЕДО НОВА“ ООД; В случаите когато по желание на Клиента се използва друг Куриер, разходите за доставка са за сметка на Клиента. Разходите за доставка на готови продукти или количества луминофо/пигменти, под 1кг са за сметка на Клиента.

-          гарантира, че всички продукти са в оригинална опаковка  и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта;

 

 

КЛИЕНТЪТ се задължава:

-          да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

-          да заплати цената на стоката авансово посредством банков превод по следната банкова сметка: ПИБ АД IBAN: BG70FINV91501016297742.

-          да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес в срок от максимум 3 работни дни след регистриране на банковия превод от „АЛБЕДО НОВА“ ООД;

При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявката, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети „АЛБЕДО НОВА“за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи,  извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „АЛБЕДО НОВА“ ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

 

Връщане на стока

Клиентът има право да върне закупената стока в рамките на СЕДЕМ ДНИ от датата на получаването й при следните спазени условия:

-          Опаковката и външният вид на стоката не са нарушени;

-          Върнатата стока е получена в офиса на „АЛБЕДО НОВА“ ООД до седмия ден, следващ датата на първоначалното й получаване от Клиента. Последната се удостоверява с подписано копие от товарителницата, придружавала стоката;

-          Клиентът е длъжен да заплати разходите по връщането на стоката, вкл. транспортни разходи и др. куриерски или банкови такси, свързани с възстановяването на платената цена за покупката;

-          Клиентът има право да получи САМО стойността на върната стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й.

 

Лични данни

„АЛБЕДО НОВА“ ООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма на заявката за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „АЛБЕДО НОВА“ ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „АЛБЕДО НОВА“ ООД чрез www.luminofor.albedo.bg. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

Разкриване на информацията

„АЛБЕДО НОВА“ ООД чрез  www.luminofor.albedo.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

-          е получило изричното писмено съгласие на Клиента;

-          информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

 

Отговорност

„АЛБЕДО НОВА“ ООД чрез www.luminofor.albedo.bg  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „АЛБЕДО НОВА“ ООД чрез www.luminofor.albedo.bg   не е предвидило и не е било длъжно да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на „АЛБЕДО НОВА“ ООД.

 

Допълнителни условия:

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „АЛБЕДО НОВА“ ООД, съобразно българското законодателство.

 

„АЛБЕДО НОВА“ ООД не носи отговорност при повреда на стоката при транспорт, ако тя не е била нарочно застрахована от Клиента при подаването на заявка за доставка.