Изберете категория

Луминофор-кратка информация

Луминофор-кратка информация

 За да получите ясна представа за луминофорите, е необходимо първо да изясним понятието  „луминесценция“.

Луминесценция е излъчването на светлина от частиците на дадено вещество (атоми, йони или молекули), което не се дължи на топлина (топлинно излъчване), а на преминаването на частиците във възбудено състояние под въздействието на различни външни фактори (студена светлина). Това е неустойчиво състояние и затова частиците се връщат в първоначалното си устойчиво състояние, излъчвайки квант светлина (фотон). Но тъй като техния брой е огромен, светенето продължава секунди, минути или дори часове. Веществата, излъчващи луминесцентна светлина, се наричат луминофори. С други думи, луминофорите са твърди или течни (неорганични-напр. кристалофосфори и органични) източници на светлина – вещества, които при подходящо възбуждане излъчват луминесцентна светлина. Най-голямо разпространение на пазара са получили фотолуминофорите и електролуминофорите.

Фотолуминофорите се възбуждат от погълната светлина. При тях дължината на погълнатата светлина винаги е по-малка от дължината на излъчената – например поглъща се ултравиолетово лъчение, а се излъчва видима светлина. Такива луминофори се използват в луминесцентните лампи.

Електролуминофорите светят под действието на електрическо поле. Те намират широко приложение в съвременните индикатори и дисплеи.

Фотолуминофорите, които предлагаме, представляват смес с много сложен състав: стронциев алуминат, активиран  европий, диспрозий, итрий. Тяхната химическа формула е (SrAl2O4):Eu,Dy,Y.

Фотолуминофорите на основата на алуминати са инертни спрямо вода и разтворители, устойчиви са към различни облъчвания и имат послесветене до 20 часа.

Луминофорите по своята природа са са нетоксични, пожаро – и взривобезопасни, без опасно радиоактивно излъчване. Фотолуминофорите се явяват неопасни вещества от гледна точка въздействие върху организма, а от гледна точка на определящи опасността компоненти –клас на опасност 4. Луминофорът не замърсява околната среда и има голяма химическа стабилност.

Примерни приложения

-в автономни системи за аварийно осветление и сигнализация

-за евакуационни планове и маршрути, пожарни, предупредителни, указателни и други светещи знаци

-на нефтодобивни и сондажни платформи

- в мини, тунели, тръбопроводи и магистрални тръбопроводи

- в метрото, ескалатори, подлези, пещери

- осветяване на високи здания, мостове, кули и комини

- пътна маркировка, пътни знаци, информационно-указателни табели

 - идентификационни знаци на транспортни средства

- шамандури

- външна реклама

- текстил и полиграфия

- специално облекло и спасителни плавателни средства

- декоративна козметика, детски и коледни играчки, сувенири

Луминофорите, които предлагаме,  се различават по своята яркост на светене, размер на частиците и водоустойчивост. Изберете подходящия за Вас луминофор от нашия каталог.